หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

รายชื่อผู้ถือหน่วย ณ วันที่ 6 กันยายน 2560

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 68,000,000.00 33.0097%
2 นางสวนีย์ ภัทรวานิชานนท์ 12,969,500.00 6.2959%
3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 8,398,200.00 4.0768%
4 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด 6,173,300.00 2.9967%
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 3,000,000.00 1.4563%
6 RHB OSK Securities Hong Kong Limited 2,207,100.00 1.0714%
7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,057,700.00 0.9989%
8 น.ส. มารศรี นิรมิตศิริพงศ์ 2,000,000.00 0.9709%
9 บริษัทเอสเอ็มอี เอสเตท 2,000,000.00 0.9709%
10 นางฉันทนา ชลสายพันธ์ 1,500,000.00 0.7282%
11 นายวิโรจน์ ชนสายพันธ์ 1,500,000.00 0.7282%