หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

ภาพรวมกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
นโยบายการลงทุน ระดมเงินทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ “เดอะเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์” ระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี (กองทุนมีสิทธิซื้อทรัพย์ที่เช่า ณ สิ้นปีที่ 30 และ 60) เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง และต้องการลงทุนในระยะยาว
วันที่จดทะเบียนกองทุน 4 พฤษภาคม 2550
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 22 พฤษภาคม 2550
จำนวนเงินทุนโครงการ 2,060 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน 206 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน ไม่กำหนด
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
  1. สิทธิการเช่าระยะยาว 30  ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ในโครงการเดอะเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ (“เมย์แฟร์แมริออท”) ซึ่งประกอบด้วยอาคารสูง 26 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ที่จอดรถจำนวน 175 คัน จำนวนห้องพักรวม 162 ห้อง พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 26,424 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 16,000 ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 1 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะซื้อทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว ณ วันที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่าในปีที่ 30 หรือปีที่ 60 ในราคา 405 ล้านบาท หรือ 984 ล้านบาท ตามลำดับ*
    หมายเหตุ *
    • กองทุนรวมไม่ต้องชำระค่าตอบแทนใดๆ สำหรับการได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อทรัพย์สินที่เช่า
    • ราคาซื้อดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต่ำสุดที่ได้จัดทำขึ้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนหน้าวันที่กองทุนรวมซื้อทรัพย์สิน เกินร้อยละ 10 ของราคาประเมินค่าดังกล่าว
  2. กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของโครงการเมย์แฟร์แมริออท
ผู้เช่าช่วง บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่มี
(ปัจจุบันโครงการเมย์แฟร์แมริออท อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าประเมิน (ณ วันลงทุน) 2,200 ล้านบาท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2549)
โดบบริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
2,351 ล้านบาท (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2549)
โดยบริษัท บรูค เรียลเอสเตท จำกัด
มูลค่าประเมิน (ล่าสุด) 2,188.60 ล้านบาท (ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553)
โดยบริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จำกัด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินกำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน ตามจำนวนที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจำนวนเงินที่จำหน่ายได้ (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย การเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทุน
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นปีบัญชีก่อนหน้า
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง หรือ ตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน