หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน 20% ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ สำหรับรอบบัญชีปี 2559

อ้างถึงหนังสือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2550 ซึ่งให้กองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชี้แจงเหตุผล หากงบกำไรขาดทุนในงวดใดมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อนนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกล์ด ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี 2559 กองทุนฯ มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 78.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.45 จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 70.63 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกองทุนฯ มีรายได้ค่าเช่าแปรผันเพิ่มขึ้นจากการที่ เดอะ เมย์แร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ มือัตราการเข้าพักในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 88.56 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.94 และมีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อห้องพักทั้งมด (RevPAR) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.77 มาอยู่ที่ 3,670 บาท ต่อห้องต่อคืน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สถานการ์ณต่างๆ ภายในประเทศโดยรวมดีขึ้น ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนฯ ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำให้การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทุนฯ ได้ลงทุนไว้ และต้องมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม และรับรู้กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยจากมูลค่าประเมินของปี 2559 ผู้ประเมินราคาใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยได้ปรับประมาณการในส่วนของการเติบโตของอัตราห้องพักในอนาคตขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราห้องพักที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการถือสิทธิการเช่าของกองทุนฯ ลดลงจาก 60 ปี เหลือประมาณ 50 ปี 7 เดือน (จากวันที่ประเมินมูลค่า 18 ตุลาคม 2559) ทำให้มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 ออยู่ที่ 1,980 ล้านบาท ลดลงประมาณ 16 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.8 ซึ่งกองทุนฯ ต้องรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในส่วนนี้ ส่งผลให้ปี 2559 กองทุนฯ มีสินทรัพย์สุทธิลดลงร้อยละ 28.42 จากงวดเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่ 62.01 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ 0.3010 บาท ต่อหน่วย