หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

งบการเงิน

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

  หมายเหตุ 2559 (บาท) 2558 (บาท)
สินทรัพย์      
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
(ราคาทุน 2,014,800,000 บาท ในปี 2559 และ 2558)
5 1,980,000,000 1,996,000,000
เงินฝากธนาคาร 4, 6 49,415,670 42,377,750
ลูกหนี้ค่าเช่า 4 6,000,624 6,381,873
ลูกหนี้อื่น 4 2,923,171 4,222,883
ดอกเบี้ยค้างรับ 4 3,064 2,612
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า   379,178 547,414
รวมสินทรัพย์   2,038,721,707 2,049,532,532
       
หนี้สิน      
เจ้าหนี้อื่น 4 3,149,987 1,647,728
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4 804,326 1,375,475
รวมหนี้สิน   3,954,313 3,023,203
สินทรัพย์สุทธิ   2,034,767,394 2,046,509,329
สินทรัพย์สุทธิ      
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7 2,026,628,000 2,026,628,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม 7 8,139,394 19,881,329
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 9.8775 บาทต่อหน่วย ในปี 2559 และ 9.9345 บาทต่อหน่วย ในปี 2558 คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 206 ล้านหน่วย)   2,034,767,394 2,046,509,329

 

งบกำไรขาดทุน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

  หมายเหตุ 2559 (บาท) 2558 (บาท)
รายได้จากการลงทุน      
รายได้ค่าเช่า 4 89,411,591 82,200,493
ดอกเบี้ยรับ 4 165,776 148,734
รายได้อื่น 4 - 187,951
รวมรายได้   89,577,367 82,537,178
       
ค่าใช้จ่าย      
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4 5,455,433 5,421,887
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 4 654,652 650,626
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4 1,091,086 1,084,377
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร   4,370,131 4,751,521
รวมค่าใช้จ่าย   11,571,302 11,908,411
รายได้จากการลงทุนสุทธิ   78,006,065 70,628,767
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน      
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 5 (16,000,000) 16,000,000
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน   (16,000,000) 16,000,000
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน   62,006,065 86,628,767