หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

รายงานสรุปจ่ายเงินปันผล และลดทุนจดทะเบียน

รายงานสรุปการจ่ายเงินปันผล
รอบการจ่ายเงินปันผล 1 ก.ค. 53 – 31 ธ.ค. 53

 

ข้อมูลหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 53
ราคาหน่วยลงทุน 8.20 บาทต่อหน่วย รอบการจ่ายเงินปันผล 1 ก.ค. 53 – 31 ธ.ค. 53
จำนวนหน่วยลงทุน 206 ล้านหน่วย ปันผลต่อหน่วยลงทุน 0.4366 บาทต่อหน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน 11.1612 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 10.56%*
Premium (Discount) (26.53%) วันประกาศ XD 8 มี.ค. 54
วันที่จดทะเบียนกองทุน 4 พ.ค. 50 วันปิดสมุดทะเบียน 11 มี.ค. 54
    วันจ่ายเงินปันผล 18 มี.ค. 54
* อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคำนวณ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 53 ที่ราคาหน่วยละ 8.20 บาท

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกำไรย้อนหลัง
  รอบการจ่ายเงินปันผล วันประกาศ XD วันปิด
สมุดทะเบียน
วันจ่าย
เงินปันผล
ปันผล
ต่อหน่วยลงทุน
ดาวน์โหลด
2560 1 ม.ค. 60 - 30 มิ.ย. 60 1 ก.ย. 60 6 ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 0.2000
2559 1 ก.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 17 มี.ค. 60 22 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60 0.1110
1 ม.ค. 59 - 30 มิ.ย. 59 6 ก.ย. 59 9 ก.ย. 59 19 ก.ย. 59 0.1900
2558 1 ก.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 4 มี.ค. 59 9 มี.ค. 59 18 มี.ค. 59 0.1680
1 ม.ค. 58 - 30 มิ.ย. 58 4 ก.ย. 58 9 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58 0.1620
2557 1 ม.ค. 57 - 30 มิ.ย. 57 4 ก.ย. 57 9 ก.ย. 57 18 ก.ย. 57 0.0950
2556 1 ก.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 25 ก.พ. 57 28 ก.พ. 57 11 มี.ค. 57 0.1800
  1 ม.ค. 56 - 30 มิ.ย. 56 28 ส.ค. 56 2 ก.ย. 56 11 ก.ย. 56 0.1360
2555 1 ก.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 20 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56 8 มี.ค. 56 0.1625
1 ม.ค. 55 - 30 มิ.ย. 55 27 ส.ค. 55 30 ส.ค. 55 7 ก.ย. 55 0.1525
2554 1 ก.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 23 ก.พ. 55 28 ก.พ. 55 9 มี.ค. 55 0.4053
  1 ม.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 24 ส.ค. 54 29 ส.ค. 54 5 ก.ย. 54 0.3400
2553 1 ก.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53 8 มี.ค. 54 11 มี.ค. 54 18 มี.ค. 54 0.4366
  1 ม.ค. 53 - 30 มิ.ย. 53 24 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 3 ก.ย. 53 0.3060
2552 1 ก.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52 8 มี.ค. 53 11 มี.ค. 53 19 มี.ค. 53 0.3730
  1 ม.ค. 52 - 30 มิ.ย. 52 24 ส.ค. 52 27 ส.ค. 52 4 ก.ย. 52 0.3700
2551 1 ก.ค. 51 - 31 ธ.ค. 51 11 มี.ค. 52 16 มี.ค. 52 25 มี.ค. 52 0.3720  
  1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51 22 ส.ค. 51 27 ส.ค. 51 5 ก.ย. 51 0.3680  
2550 4 พ.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50 27 ก.พ. 51 3 มี.ค. 51 10 มี.ค. 51 0.4906  


รายงานการลดเงินทุนจดทะเบียน
  เงินทุนจดทะเบียนก่อนการลดทุน (บาท) ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม (บาท) ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน (บาท) วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน เอกสารดาวน์โหลด
2556
ครั้งที่ 1
2,060,000,000
มูลค่า
หน่วยลงทุน
10.00
บาทต่อหน่วย
(ณ 19 ก.ย. 56)
33,372,000
ลดมูลค่า
หน่วยลงทุน
0.1620
บาทต่อหน่วย
(ณ 10 มี.ค. 58)
2,026,628,000
มูลค่า
หน่วยลงทุน
9.8380
บาทต่อหน่วย
(ณ 10 มี.ค. 58)
10 มี.ค. 58 19 มี.ค. 58 EN
TH

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม

ครั้งที่ 1: เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการขาดทุนจากราคาประเมิน ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในงวดการดำเนินงาน